Helista meile

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1 Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Isikuandmeid töötleb ja säilitab Ankoir OÜ, reg. kood: 12959794, kes on isikuandmete vastutav töötleja (edaspidi "vastutav töötleja").

1.2 Käesolevas privaatsuspoliitikas tähendab andmesubjekt klienti või muud füüsilist isikut, kelle isikuandmeid vastutav töötleja töötleb.

1.3 Käesolevas privaatsuspoliitikas mõistetakse kliendi all kõiki isikuid, kes ostavad kaupu või teenuseid vastutava töötleja veebisaidilt.

1.4 Vastutav töötleja järgib seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning töötleb isikuandmeid muu hulgas seaduslikul, õiglasel ja turvalisel viisil. Vastutav töötleja võib deklareerida, et isikuandmeid on töödeldud kooskõlas seaduse sätetega.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1 Isikuandmeid, mida vastutav töötleja kogub, töötleb ja säilitab, kogutakse elektrooniliselt, peamiselt veebisaidi ja e-posti teel.

2.2 Oma isikuandmete esitamisega annab andmesubjekt vastutavale töötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel isikuandmeid, mida andmesubjekt jagab vastutava töötlejaga otse või kaudselt kaupade või teenuste ostmisel veebilehel. või teenuse ostmisel.

2.3 Andmesubjekt vastutab tema esitatud andmete täpsuse, õigsuse ja terviklikkuse eest. Teadlikult valeandmete esitamist loetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt teavitab vastutavat töötlejat viivitamata kõigist esitatud andmete muudatustest.

2.4 Vastutav töötleja ei vastuta kahju eest, mida andmesubjektile või kolmandale isikule tekitatakse andmesubjekti poolt valeandmete esitamise tõttu.

3. klientide isikuandmete töötlemine

3.1 Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1 Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2 Sünniaeg;

3.1.3 Telefoninumber;

3.1.4. e-posti aadress;

3.1.5 Kättetoimetamise aadress;

3.1.6. pangakonto number;

3.1.7. Maksekaardi andmed;

3.2 Lisaks eespool nimetatule on vastutaval töötlejal õigus koguda kliendiandmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c ja f:

(a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

(b) töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on lepinguosaline, või andmesubjekti poolt enne lepingu sõlmimist taotletud meetmete võtmiseks;

(c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja suhtes kehtiva õigusliku kohustuse täitmiseks;

(f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks, välja arvatud juhul, kui need huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige kui andmesubjekt on laps.

3.4 Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1 Töötlemise eesmärk - ohutus ja turvalisus
Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg - vastavalt seadusega kehtestatud tähtaegadele.

3.4.2 Töötlemise eesmärk on tellimuste töötlemine.
Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg on 1 aasta.

3.4.3 Töötlemise eesmärk on tagada e-poe teenuste toimimine.
Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg on 1 aasta.

3.4.4 Töötlemise eesmärk - kliendihaldus
Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg on 1 aasta.

3.4.5 Töötlemise eesmärk - finantstegevus, raamatupidamine.
Isikuandmete säilitamise maksimaalne kestus - vastavalt seadusega kehtestatud tingimustele.

3.4.6 Töötlemise eesmärk - turundus Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg - 2 aastat.

3.5 Vastutaval töötlejal on õigus edastada klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele, näiteks volitatud töötlejatele, raamatupidajatele, transpordi- ja kullerfirmadele, tõlketeenuseid osutavatele ettevõtetele. Vastutav töötleja vastutab isikuandmete töötlemise eest. Vastutav töötleja edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance.

3.6 Vastutav töötleja töötleb ja säilitab andmesubjekti isikuandmeid, rakendades organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7 Vastutav töötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1 Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid kontrollida.

4.2 Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

4.3 Andmesubjektil on õigus muuta või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4 Kui vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti antud nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

4.5 Oma õiguste kasutamiseks võib andmesubjekt pöörduda e-poe klienditeeninduse poole järgmisel aadressil anirililled@gmail.com

4.6 Oma õiguste kaitsmiseks võib andmesubjekt esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1 Käesolevad andmekaitse tingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EL (isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamise kohta, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Vastutaval töötlejal on õigus muuta andmekaitse tingimusi osaliselt või täielikult, teavitades andmesubjekte muudatustest läbi www.anirililled.ee.

Filtreerimine: